ТЕЛЕФОН: +359 876 800 252

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, АКЦИОНЕРИ И СЛУЖИТЕЛИ,

Натовареното ежедневие и стресът изискват от хората да полагат повече грижи за здравето си и да търсят възможности за спорт, релаксиращи процедури и терапии. Важно място в градския живот имат предлагането на СПА, ФИТНЕС и други, свързани с тях услуги.
Ръководството на Геотрейдинг АД поставя грижата за здравето сред своите приоритети и приема да инвестира в предлагането на услуги, свързани с възможностите за спорт и релаксация.
Във връзка с това ръководството на Геотрейдинг АД с участието на своите служители определи и документира настоящата Политика по качество в СПА и ФИТНЕС център, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите и услугите.
Тази Политика е в съответствие с контекста на организацията по качество, подлежи на периодично преразглеждане и актуализиране, и е достъпна до всички заинтересовани страни.

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 • Личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015.
 • Да осъществявам преглед на целите по качеството и оценявам степента на постигането им.
 • Да осъществявам периодично преглед на политиката, за да се потвърди, че продължава да бъде адекватна и подходяща за организацията.

 

ПОЛИТИКА НА V GYM

Ръководството на ГЕОТРЕЙДИНГ АД има дългосрочна стратегия, мисия и визия за развитие на СПА & ФИТНЕС Център с марка V GYM:
    Стратегията е насочена към популяризиране на марката и бързо реагиране на промените във външната и вътрешна среда. Целите за постигане са: конкурентост, отговорност, надеждност и предлагане на качествени услуги и продукти.
    Нашата мисия е „Да бъдем СПА & ФИТНЕС Център, който предлага качествени услуги, съобразно изискванията на клиентите“.
    Нашата визия за постигане на мисията ни е да предложим на своите клиенти възможност за различни СПА терапии, ползването на фитнес оборудване от най-висок клас и дейности със специализирана апаратура за възстановяване и релакс с помощта на високо квалифицирани специалисти.
    Концепцията за развитие се осъществa чрез непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в работата, в резултат на което да можем да предложим изпълнението на дейност „Управление на СПА & ФИТНЕС ЦЕНТЪР“ да се осъществява при най-добрите условия, отговарящи на съвременните динамични изисквания.

Ръководството на Геотрейдинг АД обявява основните си приоритети при определяне на своята политика по качество на „СПА & ФИТНЕС ЦЕНТЪР“

 1. Непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите от нас услуги и продукти, свързани с дейността.
 2. Оценяване на рисковете и възможностите, свързани с бизнес процесите, с оглед на превенция за устойчивото развитие.
 3. Удовлетворяване на приложимите изисквания, както нормативни, така и на клиентите и другите заинтересовани страни.
 4. Обратна връзка за удовлетвореността на клиентите и заинтересованите страни.
 5. Взаимноизгодни отношения с доставчиците, осигуряващи добавена стойност и за двете страни.
 6. Осигуряване на необходимите ресурси – материални, квалифицирани специалисти и др.
 7. Предлагане на компетентни специализирани консултации от специалисти като кинезитерапевти, рехабилитатори, масажисти и фитнес инструктори.

Основните цели на Ръководството са да:

 1. Осигури качествено управление на СПА и ФИТНЕС центъра като развива тази дейност и наложи марката V GYM, като една от най-предпочитаните от клиентите.
 2. Поддържа положителен имидж и заслужени препоръки от наши клиенти, като отговарят на изискванията за качество, професионално изпълнение и защита на интересите им. За постигане на тези своите цели:
  • Ръководството внедри системите за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и интегрирането им в системата за управление на Геотрейдинг АД.
  • Ръководството се ангажира да свежда своевременно информацията за тези изисквания до знанието на целия персонал в СПА и Фитнес Центъра и до всички заинтересовани страни.
  • Ръководството поема своята отговорност в постоянното подобрение на система за управление на качеството.
  • Ръководството на Геотрейдинг АД декларира спазването на следните принципи:
  1. Ориентиране към клиента – дейността на дружеството зависи най-вече от клиентите и затова нашият стремеж е максимално точно да изясним техните потребности, да изпълним техните изисквания и надминем техните очаквания. Поддържане на редовна комуникация с нашите клиенти, чрез съвременните ИТ технологии и лични препоръки на място за задоволяване на потребностите им в реално време.
  2. Управлението на риска и възможностите включва идентификация, оценка и планиране на действия за овладяване на рисковете и откриване на възможности за устойчиво развитие на дружеството в конкретното направление.
  3. Лидерство – ръководството съзнава, поема отговорността и дава личен пример като допринася за поддържането и усъвършенстването на системата за управление на качеството. Ръководството гарантира, че всички служители са запознати с ПОЛИТИКАТА по качество, притежават необходимата квалификация, опит и знания. Познават приложимите законови и други изисквания, приети от организацията и осъзнават своя принос в развитието на дейността и поддържане на системата за управление;
  4. Процесен и системен подход – извършването на дейности се възприема и управлява като система, а не самостоятелно; основните и допълнителни процеси от дейността се разглеждат взаимосвързано и интегрирани в основната система на дружеството. Строго се съблюдават нормативните и други изисквания на всички заинтересовани страни в процеса на осъществяване на нашите услуги.
  5. Мотивация на хората – благоприятна работна атмосфера и среда за своите служители, изразяващи се в модерно оборудване, взаимно зачитане и доверие, екипна работа и поддържане на квалификациите, което да повиши желанието за работа, мотивацията и качественото изпълнение на работните задачи.
  6. Взаимноизгодни отношения с доставчици – поддържане на лоялни партньорски взаимоотношения, адекватност и точност, които да гарантират високото качество на предоставената услуга.
  7. Непрекъснато подобрение – развитие, основано на постоянно подобрение на процесите чрез регулярни проверки и оценки за функционалността на системата по качество и своевременното й подобряване.
  8. Решения, основани на факти – системата за вътрешни и външни комуникации, управлението на рисковете и възможностите, периодични прегледи от Ръководството за функционирането на системата за управление създават предпоставка за вземане на ефективни решения, основани на актуален анализ от данни и информация.

Ръководството гарантира, че така изложените принципи и общи цели са известни на всички служители в дружеството, както и на външните заинтересовани страни, за да могат да осъзнаят своя принос и значение за развитието на фирмата и да се стремят при изпълнение на своите задължения на съответните работни места да работят в съответствие с тях и дават най-доброто от себе си.

Ръководството се ангажира да поддържа ефикасна система за управление на качеството, като планирано и периодично я оценява и актуализира при необходимост. Ангажира се да идентифицира всякакви причини за несъответствие или не съблюдаване (в това число и предвидимите потенциални несъответствия) и да предприеме незабавни действия за идентифициране, прилагане и проследяване на коригиращи действия и предприема мерки за непрекъснатото й подобряване, както и да осигури всички необходими ресурси за документирането, прилагането, поддържането и непрекъснато подобряване на система за управление.

Защо V Gym?

Във V GYM Fitness & SPA ще се насладите на изключителен комфорт, висок клас оборудване и професионално отношение. За Вашата тренировка фитнес залата разполага с уреди на италианската марка Panatta, известна с отлично качество и модерен дизайн.

Заповядайте във V GYM Fitness & SPA, защото за нас всеки клиент е специален!

 

Къде се намираме?

Работно време

Понеделник
7:30 - 22:00ч.
Вторник
7:30 - 22:00ч.
Сряда
7:30 - 22:00ч.
Четвъртък
7:30 - 22:00ч.
Петък
7:30 - 22:00ч.
Събота
7:30 - 22:00ч.
Неделя
7:30 - 22:00ч.

Галерия

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.